ANBI

Stichting Molen de Vier Winden heeft sinds 1 januari 2023 een ANBI status/erkenning gekregen. Dit betreft een culturele ANBI status. Het krijgen van deze een ANBI status/erkenning geeft voor donateurs een aantrekkelijk voordeel, daarnaast zijn we trots op het feit dat de belastingdienst ook de inzet van de stichting erkent als culturele meerwaarde voor de gemeente, provincie en Nederland. Een ANBI status houdt in dat de Stichting bij de Belastingdienst geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Door deze status zijn de belastingregels voor Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op het gebied van schenking, successie en aftrek van giften (inkomsten en vennootschapsbelasting) van kracht.

Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als ANBI kunnen gebruik maken ven deze fiscale voordelen. Zoals al eerder aangegeven is deze erkenning ook belangrijk/aantrekkelijk voor de gulle gevers die stichting een warm hart toedragen.

Deze gulle gevers kunnen voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft. Een overzicht van instellingen die als ANBI erkend zijn kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

Door dat Stichting Molen de Vier Winden door de Belastingdienst is aangemerkt/erkent als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) kan er gebruik gemaakt worden van fiscale voordelen zoals:

 1. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 2. Wanneer een ABNI zelf schenkingen doet in het algemene belang hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 3. Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
 4. Vrijwilligers die voor een ANBI werken doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 5. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 6. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Doelstelling

Als doelstelling voor de periode 2024/2025 hebben we het opnieuw in goede conditie brengen van de molen en het daarbij horende eigendom. Het maalvaardig krijgen van de molen zal in een later stadium als doel worden gesteld.

Tijdens het verwezenlijken van ons hoofddoel zullen we als stichting er voor zorgdragen dat ons secundaire doel (de gemeenschap zoveel mogelijk willen betreken bij de molen) niet uit het oog verliezen. Hierbij is het openstellen van de molen een zeer belangrijke stap.

Doel initiatief

Door de grote culturele waarde van de molen, deze heeft een tal van unieke aspecten die niet op andere molen in binnen en/of buitenland van origine zijn te vinden, is het als stichting onze verplichting om dit uniek rijksmonument te beschermen voor toekomstige generaties.

Verschillende doelgroepen

Wij zullen er voor zorgen dat de molen vrij toegankelijk is, zodat een ieder de molen kan bezoeken. Ook de molen niet toegankelijk is, is zijn aanwezigheid van grote culturele meerwaarde (aanzicht van dorp). Onze doelgroepen zullen we bereiken via sociale media, website, mond op mond reclame, etc.

Cultureel vraagstuk

Ons initiatief is gebaseerd op het besef dat rijksmonumenten, molens in het bijzonder, een onderdeel maken van de geschiedenis van Nederland. Om deze geschiedenis en ook het molenaarsambacht te kunnen beschermen voor de volgende generaties zal er een proactieve rol moeten worden ingenomen door het bestuur. Bij deze bescherming staat de algehele conditie van de molen centraal, aangezien we zonder molen niet meer kunnen spreken van een rijsmonument dat onderdeel van de gemeenschap hoort te zijn.

Naar onze visie gaat het verder dan het bezoeken van de molen en leren van de oude molenaarsambacht. Ook de aanwezigheid van de molen in het aanzicht van het dorp draagt bij aan de culturele meerwaarde van deze molen. Een typerend voorbeeld hiervan zijn de positieve reacties van de bewoners van het aangrenzende verzorgingscentrum als er op en rond de molen activiteiten zijn of als deze draait.

Hoofdlijnen beleidsplan

Aan de hand van ons beleidsplan willen wij invulling geven aan de gestelde doelen van de stichting. Hieronder hebben wij een korte samenvatting van de Missie, Visie en werkwijze van de stichting opgenomen.

Missie

Stichting Molen de Vier Winden ziet het als haar taak/doel om de molen in een zo goed mogelijke conditie
te houden. Waardoor er een veilig en authentiek werkend rijksmonument te bezoeken is voor de
gemeenschap (in de breedste zin van het woord) en andere geïnteresseerden (waaronder toeristen). Wij
zien dit dan ook als meerwaarde dat een zeer oud Nederlands stukje cultureel erfgoed op deze manier
bewaard en overdraagbaar blijft voor de huidige en toekomstige generaties.

Visie

Als stichting zetten wij ons in voor de bewustwording van mensen om op lange termijn te borgen dat het
cultureel erfgoed van molenaar en daarbij horende molen niet verloren zullen gaan. Onze speerpunten
zijn: werken met wind, link naar huidige (duurzaamheid) en oude technieken en informatieve karakter van
de activiteiten die worden gehouden.

Werkwijze

De Stichting Molen de Vier Winden zal bij al haar werkzaamheden uitgaan van de volgende punten:

 • Algemeen belang: De stichting zorgt ervoor dat minstens 90% van haar werkzaamheden zich inzetten op het algemeen belang. Dit betekent dat we als stichting zullen zorgen dat onze werkzaamheden bijdragen aan het publiek belang/taken.
 • Winstoogmerk: De stichting heeft geen winstoogmerk. Er worden enkel gelden geworven om de continuïteit van de molen te waarborgen. Deze gelden worden via sponsoring, donateurschap, subsidies, giften en/of fondsenwerving ontvangen.
 • Gescheiden vermogen: Vanzelfsprekend is er sprake van gescheiden vermogen. Onze Penningmester houdt hier toezicht op. Het beheer en beslissingen over het vermogen staan omschreven in de statuten.
 • Bestedingscriterium: Het vermogen van de stichting is beperkt. Als bestuur willen wij niet meer werven dan strikt noodzakelijk om de functie van de stichting te kunnen waarborgen. Gezien de hoge kosten die gemoeid zijn bij grotere onderhoudsprojecten kan het noodzakelijk zijn om over meerdere jaren dit op te bouwen.
 • Beloningen en/of vergoedingen: Zoals omschreven bij het beloningsbeleid heeft het bestuur besloten om geen enkele vorm van beloning of vergoeding te vragen/ontvangen.
 • Opheffing: Mocht onverhoopt de stichting worden opgeheven zal, zoals opgenomen in de statuten, het vermogen van de stichting naar “Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland” gaan, welke een ANBI status heeft.
 • Integriteitseisen: Naast de bestuursleden zal ook voor elke vrijwilliger die bij de stichting werkzaamheden verricht een “overeenkomst” worden opgesteld waarin deze integriteitseis wordt vastgelegd en toegelicht.
 • Administratieve verplichtingen: De stichting voldoet aan haar administratieve verplichtingen. Uit de administratie kan ten alle tijden worden opgemaakt welke kosten er zijn gemaakt en hoe gelden zijn geworven.
 • Publicatieverplichting: De stichting vindt het belangrijk om een zo transparant mogelijke organisatie te zijn. Onze gegevens zullen dan ook met enige regelmaat worden gepubliceerd via de website www.molen4winden.nl en hier is tevens een jaarverslag van de financiële situatie te vinden.

Contactgegevens:

De officiële naam van de stichting is “Stichting Molen de Vier Winden Sint Annaland” en heeft het volgende RSIN 817130809. Via deze link kunt u met de RSIN nummer de huidige ANBI-status controleren.

De molen is gelegen aan de F.M. Boogaardweg 4 te Sint-Annaland.
Mocht u direct contact willen opnemen met ons kan dit via het contactformulier.

Bestuurders

Naam
Functie
Bevoegdheid

Naam
Functie
Bevoegdheid

Naam
Functie
Bevoegdheid

Davie van der Zande
Voorzitter
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

Nog in te vullen
Secretaris
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

Christine van der Zande
Penningmeester
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

Beloningsbeleid

Gezien de aard van de stichting en dat het bestuur de molen op de eerste plaats wil zetten is er besloten dat het bestuur afziet van enige vorm van beloning. Dit betekend dat alle financiële middelen zullen worden ingezet voor het behoud van de molen.

Jaarcijfers

Voor juli 2024 zullen de jaarcijfers van 2023 hier worden gepubliceerd.